آموزش حسادت نکردن به کودکان

حسادت کودکان دوساله یا کوچکتر زیاد با واژه حسادت اشنایی ندارند. و با خوشحالی حضور یک نو رسیده را می پذیرند و برای رفتار با نوزادسعی میکنند از حرکات شما تقلید کنند.آنها گاهی یک عروسک را برمیدارند و مهارتهای بچه داری را با شما ترین می کنند و گاهی از شما می خواهند که اجاز […]

بیشتر بخوانید