رنگ

آشنایی کامل با رنگ وتاثیر روانشناختی آنها در زندگی

رنگ ها و تاثیر روانشناختی رنگها یکى از معیارهاى سنجش شخصیت به شمار مى آیند؛ چر ا که هر یک تأثیر خاصى در روح و جسم هر فرد باقى مى گذارند و نشانگر وضعیت روانى و جسمى وى هستند; انسان از روزگاران دور تحت نفوذ و تأثیر رنگهاى پیرامون خویش بوده; و در طى صد […]

بیشتر بخوانید