روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست؟

روانشناسی شخصیت روانشناسی شخصیت یک منطقه بسیار وسیع از مطالعه روانشناختی است که شامل مشاهده مفهوم شخصیت و نحوه آن در میان افراد است. این ناحیه روانشناختی به ترکیب کلی روانشناختی مردم، تفاوتهای روانشناختی افراد و شباهتهای موجود در طبیعت انسان نگاه می کند. از آنجایی که این یک میدان باز با پویایی زیادی است، […]

بیشتر بخوانید